• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กลับมาอีกครั้ง กับเงินฝากซูเปอร์ทวีทรัพย์ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 3.30% ต่อปี รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี

  9 ม.ค. 58 4,039
  กลับมาอีกครั้ง กับเงินฝากซูเปอร์ทวีทรัพย์ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 3.30% ต่อปี รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี
  เงินฝากซูเปอร์ทวีทรัพย์ 24 เดือน ดอกเบี้ยแรงแซงทุกพิกัด สูงสุด 3.30% ต่อปี* รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 - 25,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน
  • พร้อมสมัครบริการนำฝากเงินอัตโนมัติด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
  อัตราดอกเบี้ย :
  • วงเงินเปิดบัญชี 1,000 - 9,999 บาทต่อเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
  • วงเงินเปิดบัญชี 10,000 - 25,000 บาทต่อเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
  เงื่อนไข
  1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา โดยต้องเปิดบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  2. ต้องสมัครใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนโดยอัตโนมัติ (Auto Debit) ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆกัน (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และ 2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ณ วันที่นำเงินฝากเข้าบัญชีซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
  4. ผู้ฝากสามารถปิดบัญชี และรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวได้ ณ สาขาที่เปิดบัญชีในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากได้เฉพาะวันทำการปกติ (กรณีวันครบกำหนดระยะเวลาการฝากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะสามารถปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่เปิดทำการวันแรกต่อจากวันหยุดนั้นเป็นต้นไป)
  5. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้นับเริ่มจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีวันที่ 5 ม.ค.58 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 5 ม.ค.60 เป็นต้น)
  6. กรณีที่ฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้
   (1) ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาที่ฝากไว้ จริง และได้รับยกเว้นภาษี
   (2) ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาที่ฝากไว้ จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
   (3) ขาดฝากตั้งแต่ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝาก ไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  7. กรณีฝากตรงตามเงื่อนไขครบ 24 งวด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนที่ระบุในตารางข้างต้น และจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษร้อยละ 2.50 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
  8. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภท บุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  9. สำหรับสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 5 ม.ค.- 30 เม.ย. 58
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 หรือทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ