• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • 5 วิธีเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ถูกต้อง

  12 ก.พ. 59 6,682

  5 วิธีเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ถูกต้อง

  ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะเลือกทำประกันชีวิตโดยยึดหลักการลดหย่อนภาษีเป็นสำคัญ เลือกเพื่อให้ใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตตามจำนวนการลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะเลือกซื้อแบบประกันที่เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิต และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันมากที่สุด ซึ่งจะทำให้เราได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ของการออมความคุ้มครองและสิทธิในการลดหย่อนภาษี
  การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ถูกต้อง
  1. เลือกแบบประกันชีวิตที่มีผลประโยชน์ตรงกับความต้องการ เช่น แบบคุ้มครองรายได้ แบบคุ้มครองสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง แบบสะสมทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงเบี้ยประกันภัยว่าสามารถชำระได้จนครบกำหนดระยะเวลา
  2. การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยต้องกรอกตามความเป็นจริง ถ้าให้คนอื่นกรอกให้ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ
  3. เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยต้องได้รับใบเสร็จรับเงินที่เป็นแบบฟอร์มของบริษัท
  4. เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบประกัน ชื่อผู้เอาประกัน และชื่อผู้รับประโยชน์ จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเบี้ยประกันภัย เป็นต้น และสิ่งที่สำคัญควรอ่านกรมธรรม์ประกันภัยให้ทราบถึงการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ รวมทั้งข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วย
  5. แจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบว่ามีการทำประกันชีวิต และสถานที่เก็บกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเกิดเหตุจะได้ติดต่อขอรับเงินได้ทันที
  การตัดสินใจที่จะซื้อประกันชีวิตจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันของเราเป็นหลักด้วยว่าสามารถที่จะชำระเบี้ยประกันไปจนครบอายุสัญญาหรือไม่ เมื่อได้อัตราเบี้ยประกันที่เหมาะกับความสามารถในการซื้อประกันแล้วจึงนำมาคำนวณหาจำนวนเงินภาษีที่จะได้รับคืนจากภาครัฐ และเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะซื้อประกันเพิ่มในภายหลังได้

  บทความล่าสุดอื่นๆ