บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ

  ...  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 26 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 14,064 คน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ .... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญ เป็นบัญชีเพื่อเน้นใช้ในการออม ให้ดอกเบี้ยสูง เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.66% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.66% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ยอดเงินต้นที่เกิน 5 ล้านบาท ที่เกิดจากการจ่ายดอกเบี้ยให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.66% ด้วย
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม)
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
  2. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  3. ไม่รับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร
  4. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชี จนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี ทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับขวัญตามงวดบัญชี 29 ธันวาคม 2562 มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริงธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
  5. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้
  6. ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  7. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด