บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน

  ...  

ธนาคารยูโอบี

วันที่ : 1 ส.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 10,507 คน

บัญชีเงินฝากประจำ  10 เดือน ... ธนาคารยูโอบี
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 100,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย : 1.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 (Update อัตราดอกเบี้ย 3 ก.พ.62)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :  
  • ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องถอนทั้งจำนวนที่ฝาก
  • ในกรณีการถอน/ปิดบัญชี ที่มีระยะเวลาในการฝากน้อยกว่า 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย 
  • ในกรณีการถอน/ปิดบัญชี ที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ประกาศ ณ ขณะนั้นแทน (พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย)
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ระยะเวลาฝาก 10 เดือน
  2. เปิดบัญชีตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
  3. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่เปิดไว้กับธนาคาร
  4. ในกรณีถอนก่อนกำหนด ธนาคารจะหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารในทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนด ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า และไม่สามารถถอนบางส่วนได้
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก ธนาคารจะรับทำการฝากต่อในระยะเวลาเดิม และตามประเภทเงินฝากประจำนั้น โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่ประกาศขณะนั้น 
  6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นภายใต้การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ หลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยกรณีฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝากให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด