บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 8 หรือ 22 เดือน)

  ...  

ธนาคารกรุงไทย

วันที่ : 3 ก.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 21,094 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ... ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ จาก ธ.กรุงไทย เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถาบันการเงิน, กองทุน และบริษัทประกัน มีให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 8 และ 22 เดือน พร้อมให้คุณรับดอกเบี้ยสูงทุกเดือน
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : รับฝากและเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
ระยะเวลาฝาก จำนวนเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
 8 เดือน   ตั้งแต่ 10,000 แต่ไม่ถึง 10,000,000  1.60
 ตั้งแต่ 10,000,000  1.85
 22 เดือน  ทุกจำนวน  2.00
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ไม่กำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : 
  • เงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันที่ฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
เงื่อนไขสำคัญ
  1. ธนาคารจะรับฝากจากลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถาบันการเงิน, กองทุน และบริษัทประกัน
  2. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และห้ามถอนบางส่วน
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝาก และประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด