บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำ 14 เดือน

  ...  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 6 มิ.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 11,422 คน

บัญชีเงินฝากประจำ 14 เดือน... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บัญชีเงินฝากประจำ 14 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป ฝากปุ๊บ รับดอกเบี้ยปั๊บ จาก ธอส. รับเปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่ถึง 1,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.85% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • กรณีฝากเงินด้วยเงินสด/เงินโอน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีและนำเข้าบัญชีให้ผู้ฝาก โดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ หรือกระแสรายวัน)
  • กรณีฝากเงินด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอื่นๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝาก ณ วันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน - 30 ธันวาคม 2562
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง ถอนบางส่วนไม่ได้
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป
  2. รับเปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี
  3. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่ถึง 1,000 ล้านบาท
  4. ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาทขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด