บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 13, 15 และ 22 เดือน

  ...  

ไทยพาณิชย์

วันที่ : 29 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 21,041 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 13, 15 และ 22 เดือน ... ไทยพาณิชย์
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5, 13, 15 และ 22 เดือน เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เปิดบัญชีขั้นต่ำ :  1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :  
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : กรณีลูกค้าถอนเงิน ทั้งรายการหรือบางส่วน ก่อนครบกำหนดเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินฝากส่วนที่ถอนก่อนครบกำหนด ดังนี้
 • หากระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • หากระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่ทบต้น
เงื่อนไขสำคัญ
 1. วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

 2. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 3. ระยะเวลาการฝาก 5 เดือน เมื่อครบกำหนด 5 เดือน หากลูกค้าไม่ถอนเงินต้น และดอกเบี้ย หรือถอนบางส่วน โดยยังมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินฝากตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยถือว่าเป็นการฝากเงินฝากประจำต่อไปคราวละ 3 เดือน และได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 4. ระยะเวลาการฝาก 13 เดือน เมื่อครบกำหนด 13 เดือน หากลูกค้าไม่ถอนเงินต้นและดอกเบี้ย หรือถอนบางส่วน โดยยังมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินฝากตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยถือว่าเป็นการฝากเงินฝากประจำต่อไปคราวละ 3 เดือน และได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 5. ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน เมื่อครบกำหนด 15 เดือน หากลูกค้าไม่ถอนเงินต้น และดอกเบี้ย หรือถอนบางส่วน โดยยังมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินฝากตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยถือว่าเป็นการฝากเงินฝากประจำต่อไปคราวละ 6 เดือน และได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 6. ระยะเวลาการฝาก 22 เดือน เมื่อครบกำหนด 22 เดือน หากลูกค้าไม่ถอนเงินต้นและดอกเบี้ย หรือถอนบางส่วน โดยยังมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินฝากตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยถือว่าเป็นการฝากเงินฝากประจำต่อไปคราวละ 6 เดือน และได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 7. เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะฝากต่อให้เป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ณ วันที่ครบกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด