บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจ

  ...  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 14 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 15,448 คน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจ.... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ฝากเงินง่าย ได้ดอกเบี้ยดี กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 500 บาท - 10 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.75% ต่อปี
  • กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
    *อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม)
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62
เงื่อนไขสำคัญ
  1. สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีร่วม
  2. วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  3. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันทีเปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  4. ทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สุขใจตามงวดบัญชี (วันที 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
  5. รับเปิดบัญชีและรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงือนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด