บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน

  ...  

ซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 3 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 7,414 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน... ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : จำนวนเงินที่รับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาท - 10 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : 1.70% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

  2. จำนวนเงินที่รับฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาท - 10 ล้านบาท ต่อรายการฝาก ต่อรายการลูกค้า สามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้

  3. ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน

  4. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก

  5. ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

  6. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝาก เป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 3 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7888

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด