บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5, 8 และ 11 เดือน

  ...  

ธนาคารออมสิน

วันที่ : 2 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด: 16,901 คน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5, 8 และ 11 เดือน ... ธนาคารออมสิน
เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ มีให้เลือก 3 ช่วงระยะเวลาฝาก คือ 5 เดือน 8 เดือน และ 11 เดือน 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย :
 • ระยะเวลาฝาก 5 เดือน รับดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
 • ระยะเวลาฝาก 8 เดือน รับดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี 
 • ระยะเวลาฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
เงื่อนไขสำคัญ
 1. สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท

 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

 3. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน

 4. สามารถใช้สมุดเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

 5. สามารถถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้

 6. หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบกำหนดระยะเวลา จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

 7. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 8. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย แต่นิติบุคคลเสียภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร
ระยะเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1115

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด