บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน

  ...  

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วันที่ : 7 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 7,782 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น (New CIF) ให้ดอกเบี้ยสูงโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้อัตโนมัติ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ :  ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย :  1.88% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หรือยอดเงินฝากในโครงการรวมครบ 5,000 ล้านบาท
เงื่อนไขสำคัญ
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น (New CIF)

  2. กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

  3. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยดอกเบี้ยหลังหักภาษี จะถูกนำเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ

  4. กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือน หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติแล้ว ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย

  5. กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศธนาคารฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย

  6. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอน หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน มาเป็นประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน ปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด