บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute)

  ...  

ซิตี้แบงก์

วันที่ : 21 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด: 5,679 คน

บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute) - ธ.ซิตี้แบงก์
บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 6 เดือน โดยหากฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และเงินฝากนี้ไม่สามารถฝากทบต่อ และไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
 ระยะเวลาฝาก  ยอดเงินฝาก (บาท)  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 3 เดือน 100,000    1.70%
 6 เดือน 100,000 - 5,000,000  1.90% 
*สำหรับระยะเวลาการฝาก 6 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เงื่อนไขสำคัญ : 
  1. บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา (Absolute) ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร หรือลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมดับเบิ้ลอัพที่เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าสามารถเปิดได้เพียงบัญชีเดียว ภายใน 3 เดือนปฎิทินหลังจากที่เริ่มเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 

  2. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหม่ของธนาคาร ที่มียอดเงินฝาก และการลงทุนทั้งหมดกับธนาคารซิตี้แบงก์ตามข้อกำหนด ดังนี้
    - ลูกค้าซิตี้โกลด์ ต้องมียอดรวมเงินฝาก และยอดการลงทุนขั้นต่ำ 5,000,000 บาท
    - ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ต้องมียอดรวมเงินฝาก และยอดการลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

  3. สำหรับระยะเวลาฝาก 3 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด และสำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

  4. เมื่อเงินฝากครบตามกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เงินฝากนี้ไม่สามารถฝากทบต่อ และไม่สามารถโยกย้ายถ่ายโอนได้ และเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

  5. เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกคาที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำนี้ได้

  6. หากลูกค้าถอนบัญชีเงินฝากประจำ ก่อนครบกำหนด 6 เดือน แต่เกิน 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนบัญชีเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-615-5555

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด