บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน

  ...  

ธนาคารเกียรตินาคิน

วันที่ : 13 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 4,886 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ... ธ.เกียรตินาคิน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท ให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหม่ รับดอกเบี้ย 2.05% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561
เงื่อนไขสำคัญ
 1. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท

 2. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหม่ ตามอัตราที่ระบุไว้ สำหรับรายการฝากของผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก และตั๋วแลกเงินกับธนาคาร และได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคารตั้งแต่วันที่ 13 - 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สำหรับผู้ฝากที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

 3. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ เมื่อผู้ฝาก ฝากเงินครบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีหรือใบนำฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ ทั้งนี้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

 4. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดที่ธนาคารกำหนด

 5. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก

 6. เมื่อครบกำหนดเงินฝาก หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-615-5555

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด