บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน

  ...  

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วันที่ : 12 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 3,398 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ให้ดอกเบี้ยสูงโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
เปิดบัญชีขั้นต่ำ :  ตั้งแต่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :  1.65% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป หรือยอดเงินฝากในโครงการรวมครบ 5,000 ล้านบาท
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

  2. กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท 

  3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน มาเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน ปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารฯ ประกาศ ณ ขณะนั้น นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก

  4. กรณีลูกค้าทำการถอนเงินก่อนครบกำหนด 
  • กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีปิดบัญชี หรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด