บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 เดือน เงินบาทคู่กับ US Dollar สำหรับลูกค้า CIMB Preferred

  ...  

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 5 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด: 4,028 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 เดือน เงินบาทคู่กับ US Dollar - ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ให้คุณรับดอกเบี้ยเงินฝากสูง เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือน เงินบาท คู่กับ US Dollar
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
 ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ย
6 เดือน 1.80%
12 เดือน 2.00%
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :  
 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย 
 • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ของจำนวนเงินที่ถอน โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วน ในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
เงื่อนไขสำคัญ
 1. สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred ในวันเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี

 2. ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า ต่อสกุลเงิน (ยอดคงค้างสกุลเงินต่างประเทศรวมทุกประเภทเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 5 ล้าน USD ต่อราย)

 3. ยอดเงินฝากต่อรายการต้องเท่ากันทั้ง 2 บัญชี (บัญชีเงินบาท และ US Dollar) และต้องทำรายการฝากในวันเดียวกัน

 4. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 5. ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้ง 2 บัญชี และต้องเป็นบัญชีเดี่ยว (บัญชีเงินบาท และ US Dollar)

 6. กรณีลูกค้าต้องการฝากเพิ่ม ต้องฝากเพิ่มตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากนี้

 7. กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าจำนวนเงินที่รับฝากถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้น ยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6,12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก

 8. กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 6,12 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 6,12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารที่บังคับใช้อยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 9. การฝากเงินดังกล่าวจะได้รับดอกเบี้ย และเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินที่ฝากไว้ โดยผู้ฝากอาจมีความเสี่ยง หากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ผู้ฝากได้ฝากไป ผู้ฝากอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7888

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด