บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite)

  ...  

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วันที่ : 11 พ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด: 4,615 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite) - ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
แคมเปญบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite) รับดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยหลังหักภาษี ไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน หรือ Money market (LHMM) ให้อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับยอดเงินที่ลงทุน
เปิดบัญชีขั้นต่ำ :  
 • ลูกค้าทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 
 • ลูกค้าที่สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน และจะต้องเปิดบัญชีคู่กับการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์กองทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย :  
 • อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ ไม่มีความประสงค์สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันและ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน ธนาคารกำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 2,000,000  บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ มีความประสงค์สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันและ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน จะต้องเปิดบัญชีคู่กับการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์กองทุน (ยกเว้นกองทุนตราสารหนี้ทุกประเภท) โดย
  - สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันและ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท  
  - เปิดบัญชีเงินฝากได้ในจำนวนเงินที่เท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันและ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : แคมเปญจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 หรือยอดเงินฝากรวมในโครงการครบ 2,000 ล้านบาท
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 2. อัตราดอกเบี้ยแยกเป็น 2 กลุ่มลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ลูกค้าทั่วไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี 
  - ลูกค้าที่สมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน และจะต้องเปิดบัญชีคู่กับการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์กองทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท จึงจะเปิดบัญชีเงินฝากได้ในจำนวนเงินที่เท่ากับ หรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกัน และ/หรือผลิตภัณฑ์กองทุน รับอัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี โดยลูกค้าจะต้องนำเงินฝากใหม่ (New Fund) จากธนาคารอื่นมาเปิดบัญชีเท่านั้น
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยจะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด และนำดอกเบี้ยหลังหักภาษีไปซื้อกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) ให้อัตโนมัติ โดยธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. กรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มาถอนหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (LH Bank Wealth Infinite) มาเป็นประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือนปกติ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยธนาคารจะนำดอกเบี้ยหลังหักภาษีไปซื้อกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ให้อัตโนมัติ
 5. หากมีการปิดบัญชีหรือถอนก่อนระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุด ตามประกาศธนาคารฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 6. กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำดอกเบี้ยหลังหักภาษีไปซื้อกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) ให้อัตโนมัติ เกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารต้องจ่ายให้ลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด