บัญชี :
savingเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน

  ...  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันที่ : 10 เม.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 8,152 คน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน... ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน โดยเงินฝากทำให้คนไทยมีบ้านช่วยให้ผู้สูงอายุในแต่ละเขตพื้นที่มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธนาคารจะสมทบทุนเงินบริจาค 0.1% ของยอดเงินที่ลูกค้าฝาก ทั้งโครงการเพื่อนำเงินเข้าสมทบโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย : 1.60% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร
  • วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.40% ต่อปี
  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.875% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561 (ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ)
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท และจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีรวมสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  2. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 , 2 และ 9)
  3. เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี
  4. รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 สิงหาคม 2561
  5. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2562 หลังจากนั้นสามารถฝากได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  6. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันปิดบัญชี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด