บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561-2562

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 17

  ...  

ธ.ก.ส.

วันที่ : 1 ธ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด: 28,245 คน

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 17 ... ธ.ก.ส.
บัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดทบต้นทุกเดือนสูงสุดถึง 2.00% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี สำหรับลูกค้ารายเดิม (โครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 14 ที่ครบกำหนด) ให้มาติดต่อธนาคารภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : รับฝากและเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ : ร้อยละ 1.55 ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1 ปี ร้อยละ 1.82 ต่อปี     
  • ช่วงที่ 1 (4 ธ.ค.60 - 15 เม.ย.61) อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
  • ช่วงที่ 2 (16 เม.ย.61 - 15 ส.ค.61) อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
  • ช่วงที่ 3 (16 ส.ค.61 - 15 ธ.ค.61) อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี
  • ช่วงที่ 4 (16 ธ.ค.61 - 15 เม.ย.62) อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนแบบทบต้น 
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : การถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากในอัตราร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  2. เงินฝาก และเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
  3. สำหรับลูกค้ารายเดิม (โครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 14 ที่ครบกำหนด) ต้องมาติดต่อธนาคารภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
  4. หลังสิ้นสุดโครงการ ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  5. เงินฝากครบกำหนดวันที่ 15 เมษายน 2562 สามารถถอนเงินฝากได้ในวันที่ 16 เมษายน 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด