บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2561-2562

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน

  ...  

ธนาคารกรุงไทย

วันที่ : 15 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด: 16,797 คน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน ... ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าทุกประเภท ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : รับฝากและเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย :
  • สำหรับบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รับอัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
  • สำหรับนิติบุคคล ราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : 
  • ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  • เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป  ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
เงื่อนไขสำคัญ
  1. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  3. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝาก และประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด