บัญชี :
บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน

  ...  

ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ : 18 ก.พ. 57
เข้าดูทั้งหมด: 17,247 คน

บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน - ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน จนครบกำหนดระยะเวลา 24 งวด  พร้อมรับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
อัตราดอกเบี้ย 
 1. วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 9,999 บาท รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี
 2. วงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 25,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย: จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ
 1.  รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา โดยต้องเปิดบัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป และจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 2. ต้องสมัครใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อนำฝากเข้าบัญชีซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนโดยอัตโนมัติ (Auto Debit) ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)
 3. ในกรณีที่ผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และ 2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ณ วันที่นำเงินฝากเข้าบัญชีซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
 4. กรณีที่ฝากไว้จนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้
  • ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับยกเว้นภาษี
  • ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาที่ฝากไว้ จริง และได้รับการยกเว้นภาษี
  • ขาดฝากตั้งแต่ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคล ธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝาก ไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
  • ฝากตรงตามเงื่อนไขครบ 24 งวด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือนที่ระบุในตารางข้างต้น และจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษร้อยละ 2.50 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
  • ในกรณีที่บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ครบกำหนดแล้วแต่ผู้ฝากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วันที่เงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
 5. ผู้ฝากสามารถปิดบัญชี และรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวได้ ณ สาขาที่เปิดบัญชีในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากได้เฉพาะวันทำการปกติ (กรณีวันครบกำหนดระยะเวลาการฝากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะสามารถปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่เปิดทำการวันแรกต่อจากวันหยุดนั้นเป็นต้นไป)
 6. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้นับเริ่มจากวันที่เปิดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีวันที่ 17 ก.พ.57 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 17 ก.พ.59 เป็นต้น)
 7. สำหรับสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ระยะเวลาเปิดรับฝาก: 17 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-888-8888

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ล่าสุด