ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

กรุงไทย

  ...  

สินเชื่อ KTB Home Easy Cash

วันที่ : 12 ก.พ. 61
เข้าดูทั้งหมด: 10,669 คน

สินเชื่อ KTB Home Easy Cash
สินเชื่อบ้านแลกเงินที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ ตามความต้องการ หรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ
คุณสมบัติผู้กู้
 • มีรายได้ประจำที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยอนุโลมให้นับอายุงานต่อเนื่องจากต้นสังกัดเดิมได้
 • กรณีมีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือ เอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้จากการประกอบอาชีพมาประกอบการพิจารณา
 • ผู้กู้ที่มีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ รายได้เสริมสุทธิ (หลังหักต้นทุนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว) ต้องไม่เกินกว่ารายได้ประจำ
 • อายุของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้แล้ว จะต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • มีเงินได้สุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยได้
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน
วัตถุประสงค์ในการกู้
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น (Refinance)
วงเงินให้กู้
วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 8.0 ล้านบาท
หลักประกัน วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 หลังจากนั้น
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง MRR - 1.5% MRR - 0.5%
อาคารชุด / อาคารพาณิชย์ MRR - 1.0% MRR
ที่ดินเปล่า MRR - 0.5% MRR + 1%
ระยะเวลาให้กู้
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 15 ปี
เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินพึงได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือสำเนา Statement
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด