ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal-loan
สินเชื่อเปิดตัวใหม่ 2561-2562

สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน

  ...  

วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

วันที่ : 10 ส.ค. 59
เข้าดูทั้งหมด: 177,095 คน

สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน ธนาคารออมสิน
สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน จาก ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับวินมอเตอร์ไซต์ ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป อัตราดอกเบี้ยต่ำ พิเศษ! ปลอดดอกเบี้ยปีแรก
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับวินมอเตอร์ไซต์ ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป
  2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 : ไม่มีดอกเบี้ย
ปีที่ 2 - 5 : ร้อยละ 1% ต่อเดือน
กรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย และดอกเบี้ยปรับในอัตราที่ธนาคารกำหนด
จำนวนเงินให้กู้
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 ต่อราย
ระยะเวลาชำระเงินกู้
5 ปี (30 งวด)
ตัวอย่างการส่งชำระ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือ www.gsb.or.th
 
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด