• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี (ttb all free)-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 64
  • 49,559
  จุดเด่น
  • ttb all free บัญชีเดียว... ลืมค่าธรรมเนียมไปเลย ฟรี! กดเงินทุกตู้ ทุกแบงก์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และฟรี! โอนเงินต่างแบงก์ จ่ายบิลรวมแต่ละเดือน 5 ครั้ง/เดือน
  • พิเศษ! ฟรีค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ*

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี (ttb all free)
  จุดเด่น
  :
  • ttb all free บัญชีเดียว... ลืมค่าธรรมเนียมไปเลย ฟรี! กดเงินทุกตู้ ทุกแบงก์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และฟรี! โอนเงินต่างแบงก์ จ่ายบิลรวมแต่ละเดือน 5 ครั้ง/เดือน
  • พิเศษ! ฟรีค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ*
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  n/a
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ไม่กำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีร่วม และ/หรือ/เพื่อ/โดย
  2. การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  3. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ฝากเงินจะได้รับ ได้แก่ ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการทำธุรกรรมฟรี (ไม่มีค่าธรรมเนียม) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
   - การโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทย (ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน) ที่สาขาของธนาคาร, เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM), ttb Phone Banking, ttb Internet Banking และ ttb Mobile application (ttb Touch) ของธนาคาร
   - การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่เครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคาร
   - การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool
   - การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT) ที่เครื่อง ATM เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคาร เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง ttb Internet Banking และ ttb Mobile Application (ttb TOUCH)
   - การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART) ผ่านช่องทาง ttb Internet Banking และ ttb Mobile application (ttb Touch)
   - การชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ที่เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM), ttb Phone Banking, ttb Internet Banking และ ttb Mobile application (ttb Touch) ของธนาคาร
   - การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้า และบริการ (Direct Debit)
   - ค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment)
   - ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริการผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี ออลล์ ฟรี จะคุ้มครองเฉพาะผู้ขอใช้บริการที่เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี โดยไม่เป็นบัญชีร่วม และมีจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
   - ผู้ขอใช้บริการจะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร แคชต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
   - จำนวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ขอใช้บริการได้รับความคุ้มครอง เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี 1 วัน ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
   - ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ของบริการผลิตภัณฑ์เงินฝากทีทีบี ออลล์ ฟรี ที่ได้รับเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี ออลล์ ฟรี ที่ผู้ขอใช้บริการได้รับไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่ขอใช้บริการ
   - สำหรับสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ต่อครั้ง ตามเงื่อนไขความคุ้ฝครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รับประกันโดย บมจ. ธนชาตประกันภัย โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com
  4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี ออลล์ ฟรี นอกเหนือจากธุรกรรมที่ถูกระบุไว้ในข้อข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
  5. การทำธุรกรรมฟรี (ไม่มีค่าธรรมเนียม) 5 ธุรกรรมแรกของแต่ละเดือน (เดือนตามปีปฏิทิน) สำหรับการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ (สำหรับการทำธุรกรรมครั้งที่ 6 เป็นต้นไป ของแต่ละเดือน (เฉพาะธุรกรรมที่ระบุไว้ในข้อข้างต้น) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร)
  6. ผู้ฝากเงินจะต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
  7. ผู้ฝากเงินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายปีของบัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี และบัตรเดบิตในแต่ละปี ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนที่เปิดบัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี ของปีถัดไป โดยยินยอมให้ธนาคารหักจากบัญชีทีทีบี ออลล์ ฟรี อัตโนมัติ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการในแต่ละปีตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จนครบจำนวน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเดบิตทุกประเภทภายใต้บัญชีทีทีบี ออลล์ ฟรีของผู้ฝากเงิน และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชีทีทีบี ออลล์ ฟรี สิ้นสุดลงทันที
  8. ผู้ฝากเงินที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่กับธนาคาร (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เดิมเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี ออลล์ ฟรี ได้ โดยให้ถือว่าเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษที่ผู้ฝากเงินได้รับจากผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เดิมสิ้นสุดลงด้วย
  9. ผู้ฝากเงินตกลงว่าหากธนาคารมีข้อสงสัยว่าการเปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินเป็นไปโดยไม่สุจริต ผู้ฝากเงินยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับการเดินบัญชีและ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร
  10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  10 พ.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์