ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝาก SCB Happy ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 64
  • 12,927
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้เปิดบัญชีเงินฝาก SCB Happy 
  • สามารถทำรายการผ่านช่องทาง สาขาธนาคาร, บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็คทรอนิกส์ และบริการ Cardless ATM ได้ตามที่ธนาคารกำหนด, Mobile Banking และ Internet Banking
  • สามารถใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) และ/หรือวงเงินสินเชื่อกับบัญชีเงินฝาก SCB Happy ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝาก SCB Happy
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้เปิดบัญชีเงินฝาก SCB Happy 
  • สามารถทำรายการผ่านช่องทาง สาขาธนาคาร, บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็คทรอนิกส์ และบริการ Cardless ATM ได้ตามที่ธนาคารกำหนด, Mobile Banking และ Internet Banking
  • สามารถใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) และ/หรือวงเงินสินเชื่อกับบัญชีเงินฝาก SCB Happy ได้
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ แต่ไม่สามารถสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็คได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารให้เปิดบัญชีเงินฝาก SCB Happy ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยการพิจารณาดังกล่าวเป้นดุลยพินิจของธนาคารแต่ฝ่ายเดียว
  2. บัญชีเงินฝาก SCB Happy สามารถทำรายการต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
   2.1 สาขาของธนาคาร : ทำรายการฝากเงินสด และเช็ค
   2.2 บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเทที่ธนาคารกำหนด และบริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด) : ทำรายการถอนเงินสด
   2.3 Mobile Banking (SCB Easy Application) และ Internet Banking (SCB Easy Net) : ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก SCB Happy ไปยังบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ หากบัญชีรับโอนเป็นบัญชีต่างธนาคาร หรือบัญชีที่อยู่ต่างสำนักหักบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝาก SCB Happy จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินปกติ
  3. บัญชีเงินฝาก SCB Happy ไม่สามารถสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็คได้ ทั้งนี้เว้นแต่ธนาคารกำหนดเป็นอย่างอื่น
  4. ผุ้ฝากสามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (OverDraft) และ/หรือวงเงินสินเชื่อกับบัญชีเงินฝาก SCB Happy ได้ โดยผู้ฝากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อที่ผู้ฝากทำไว้กับธนาคาร
  5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศธนาคาร โดยจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก SCB Happy ทุกสิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) 
  6. เมื่อผู้ฝากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ผู้ฝากตกลงและยินยอมให้บัญชีเงินฝาก SCB Happy ถูกเปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดินสะพัด (กระแสรายวัน)
  7. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (เว้นแต่กรณีการเปลี่ยรประเภทบัญชีตามข้อ 6) ผู้ฝากตกลงให้เงื่อนไขนี้ยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วย
  8. ในกรณีที่ผู้ฝากมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่ายดอกเบี้ยในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผุ้ฝากจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
  9. การคำนวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือภายหน้าก็ตาม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  19 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์