ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากจากใจ-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.150 - 0.400 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 64
  • 14,470
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากจากใจ ฟรีประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูง 20 เท่า สูงสุด 10 ล้านบาท ฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ได้เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ฝากได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากจากใจ
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากจากใจ ฟรีประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูง 20 เท่า สูงสุด 10 ล้านบาท ฝาก-ถอน-โอน-จ่าย ได้เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ฝากได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.150 %
  0.400 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  ดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากจากใจ แบบมีสมุดคู่ฝาก
  ดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากจากใจ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ในวันเปิดบัญชี ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี (เช่น เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 จะสามารถเปิดบัญชีได้ในวันที่ 8 มกราคม 2515 เป็นต้นไป โดยวันสุดท้ายที่จะสามารถเปิดบัญชีได้คือวันที่ 7 มกราคม 2569) มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย และ มีหลักฐานแสดงการพำนักพักพิงในประเทศไทยเกิน 1 ปี
  2. เปิดบัญชีได้ไม่จำกัดจำนวน (กรณีเปิดผ่านระบบ SCB Easy Net จะเปิดได้เพียง 1 บัญชี) 
  3. ไม่สามารถเปิดในชื่อบัญชีร่วม หรือเปิดในชื่อบัญชีที่มีลักษณะกระทำการเพื่อหรือแทนบุคคลอื่น (ชื่อบัญชีที่มีคำว่า “เพื่อ” หรือ “โดย”) ได้
  4. ธนาคารจะคิดและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากจากใจตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารและตามประเพณีปฎิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  5. ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) โดยมีความคุ้มครองดังนี้
   - ความคุ้มครองจะเริ่มต้นนับตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไปของวันที่เปิดบัญชี และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อได้ปิดบัญชีหรือผู้ขอเปิดบัญชีมีอายุครบ 70 ปี (เช่น เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 วันคุ้มครองวันสุดท้ายคือวันที่ 8 มกราคม 2570 เวลา 16.30 น. ภายหลังเวลา 16.30 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2570 ความคุ้มครองสิ้นสุด)
   - ผู้ขอเปิดบัญชีต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการและไม่เป็นโรคร้ายแรง ในวันเปิดบัญชีเงินฝากจากใจและตลอดเวลาที่ยังมีบัญชีเงินฝากจากใจอยู่
   - จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงิน 20 เท่าของเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล โดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("เอฟดับบลิวดี") จะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทน ตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
   - กรณีผู้ขอเปิดบัญชี มีบัญชีเงินฝากจากใจหลายบัญชี การชดใช้สินไหมทดแทนทุกบัญชีจะรวมกันไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของแต่ละบัญชี
   - ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์
   - บริษัทประกันภัยฯ มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครองหรือไม่ชดใช้สินไหมทดแทน หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือเป็นโรคร้ายแรง เป็นต้น
   - กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บริษัทประกันภัย ฯ จะกำหนดให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นทายาทตามกฎหมาย
   - กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีเกิดอุบัติเหตุ สามารถทำคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือติดต่อได้ที่ธนาคารทุกสาขา ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ประสบอุบัติเหตุ 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  29 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์