ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 64
  • 10,821
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน จาก ธ.กสิกรไทย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน จาก ธ.กสิกรไทย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 8 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยเป็นผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือผู้ฝากที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. จำกัดสิทธิ์การเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน 1 คน ต่อ 1 บัญชี
  3. ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  4. ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากจนกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ในกรณีที่ลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

   5.1 มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยณ.สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาทต่อเดือนในบัญชี
   5.2 มียอดเงินเข้ารวม หรือยอดเงินออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
   5.3 กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 24 เดือน
   5.4 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นผู้มีสิทธิในการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

  6. ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

  7. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นเงินฝากออมทรัพย์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้อีก ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะใช้บัญชีเงินฝากพื้นฐานอีก ผู้ฝากจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝาก สำหรับการฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ณ วันที่เปิดบัญชีใหม่ตามที่ธนาคารกำหนดด้วย

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-888-8888
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์