ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 64
  • 16,714
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และขณะเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก หรือไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคลได้
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และขณะเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก หรือไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคลได้
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 10 พ.ย. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และขณะเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2. ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ และไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม หรือชื่อคณะบุคคลได้
  3. ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  4. ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตลอดระยะเวลาที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานยังคงสถานะอยู่ แม้ว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และจํานวนเงินฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท
  5. ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเดบิตและค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตรเดบิตนั้น ๆ ตลอดระยะเวลาที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานยังคงสถานะอยู่ กรณีที่ผู้ฝากขอออกบัตรเดบิตผ่าน SCB Easy Application ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี โดยหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากก่อนและจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากพื้นฐานของผู้ฝากภายใน 3 วัน นับจากวันท่ผู้ฝากขอออกบัตรเดบิตผ่าน SCB Easy Application
  6. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีธุรกรรมการเงินใด ๆ อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 24 เดือน บัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีและค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตรเดบิตตามอัตราค่าบริการที่ธนาคารประกาศไว้
  7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากในอัตราตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้ ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากพื้นฐานทุกสิ้นวันและจะจ่ายดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  8. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิได้รับการยกเว้นข้างต้น ธนาคารจะเรียกเก็บตามประกาศธนาคารตามที่กําหนดไว้
  9. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (เว้นแต่กรณีการเปลี่ยนประเภทบัญชีตาม ข้อ 6) ผู้ฝากตกลงให้เงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ด้วย
  10. ในกรณีที่ผู้ฝากมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงินและ/หรือการจ่ายดอกเบี้ยในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
  11. การคํานวณดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฎิบัติใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด ไม่ว่าในขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  19 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์