ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 0.100 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 64
  • 7,899
  จุดเด่น
  • ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  • ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในปีที่ทำการเปิดบัญชี (ไม่อนุญาตสำหรับ การเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย")
  2. สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  3. ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  4. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี จนกว่าบัญชีพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบัญชีพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   5.1 มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท/เดือน
   5.2 ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน
   5.3 ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน 
   5.4 บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 24 เดือน
   5.5 ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  6. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์