ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 64
  • 7,276
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  • ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเดบิตของธนาคาร
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  • ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี รวมถึงค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเดบิตของธนาคาร
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันเปิดบัญชี))
  ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  n/a
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 17 ต.ค. 61
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การเปิดบัญชีครั้งแรกไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชี บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันที่เปิดบัญชี) หรือบุคคลธรรมดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับบัตรประชาชน (หรือเอกสารแสดงตนอื่นๆประกอบการเปิดบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด) และธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี
  2. ผู้ฝากเงิน 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  3. ผู้ฝากเงิน มีสิทธิสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร กรณีที่ผู้ฝากเงินสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร คู่กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ผู้ฝากเงินจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตรเดบิต สำหรับค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีบัตรเดบิตชำรุดหรือสูญหายธนาคารจะเรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด
  4. บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี จนกว่าผู้ฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขทำให้บัญชีถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชี ทีเอ็มบี เบสิก
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงสถานะผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นบัญชี ทีเอ็มบี เบสิก โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   5.1 บัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 3 ปี โดยธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งสถานะบัญชีไม่เคลื่อนไหวทุกสิ้นปี เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยในปีที่ 3 ธนาคารจะแจ้งการเปลี่นสถานะบัญชีจากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัชี ทีเอ็มบี เบสิก
   5.2 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในแต่ละเดือนเกินกว่า 50,000 บาท
   5.3 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน มียอดเงินรวมเข้าบัญชีหรือยอดเงินรวมออกจากบัญชีเกินกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
   5.4 ผู้ฝากเงินขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ในกรณีที่ผู้ฝากเงินไม่ทำธุรกรรมการฝากเงินนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท เป็นระยะเวลา 360 วันติดต่อกัน หรือมีการทำธุรกรรมทางเงิน แต่เงินในบัญชีเป็นศูนย์บาทติดด่อกันครบ 395 วัน
  7. หากธนาคารมีข้อสงสัยว่าการเปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินเป็นไปโดยไม่สุจริต ผู้ฝากเงินยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเดินบัญชี และ/หรือ ปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร
  8. ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (ถ้ามี) โดยธนาคารกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และธันวาคม และหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับ ยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ในกรณีดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  19 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์