ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Young Smart eSavings-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 66
  • 671
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 - 22 ปีบริบูรณ์
  • เปิดบัญชีผ่าน A-Mobile Plus ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • วงเงินเปิดบัญชีจำนวน 0 บาท
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Young Smart eSavings
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 - 22 ปีบริบูรณ์
  • เปิดบัญชีผ่าน A-Mobile Plus ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • วงเงินเปิดบัญชีจำนวน 0 บาท
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 15 - 22 ปี)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 1.500 %
  มากกว่า 100,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวัน ดังนี้

  • เงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทบต้นปีละ 2 ครั้งคือ วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน (คำนวณดอกเบี้ยสะสมเป็นรายวัน)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  สามารถถอนได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 5 ม.ค. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ท.ร.14) ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ 22 ปีบริบูรณ์

  2. ต้องสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus และเปิดบัญชีผ่าน A-Mobile Plus เท่านั้น

  3. สามารถเปิดบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดบัญชีเงินฝากจำนวนเงิน 0 (ศูนย์) บาท ได้

  4. เปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชี และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว (Single) เท่านั้น

  5. การฝากเงิน/รับโอนเงิน
   - ฝากเงินครั้งแรกและฝากเงินครั้งต่อไปไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
   - ฝากเงินผ่านสาขา ธ.ก.ส. เครื่อง ATM/CDM ได้
   - โอนเงินจากบัญชีอื่นเข้าบัญชีเงินฝาก Young Smart eSavings ได้

  6. การถอนเงิน/โอนเงิน
   - การถอนเงินฝากไม่กำหนดจำนวนเงินการถอนขั้นต่ำ โดยจำกัดจำนวนเงินสูงสุดตามวงเงินการให้บริการ A-Mobile Plus
   - ไม่สามารถถอนเงินฝากผ่านสาขา ธ.ก.ส. ต้องทำธุรกรรมผ่าน A-Mobile Plus
   - สามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless) เพื่อขอรับเงินสดที่เครื่อง ATM/CDM ได้
   - การถอนเงินเพื่อปิดบัญชี กรณีผู้ฝากเสียชีวิตให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของเจ้าของบัญชีเงินฝากที่เสียชีวิตให้มาดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีที่อยู่ภายใต้ข้อมูลลูกค้า (CIF) ของผู้เสียชีวิต ให้เสร็จสิ้น

  7. เมื่อผู้ฝากมีอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์ บัญชีเงินฝาก Young Smart eSavings (SAV 2016) จะเปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (SAV 2001) ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ถัดจากเดือนที่ผู้ฝากอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์

  8. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินปีละ 2 ครั้ง คือ วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน (คำนวณดอกเบี้ยสะสมเป็นรายวัน)

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 555 0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  9 ม.ค. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์