ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.750 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 65
  • 12,020
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และ
  • หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินจากบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม +0.25% ต่อปี
  • หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ๋ที่จะปิดบริการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนก่าหนดเวลาที่ก่าหนดไว้เมื่อได้รับ เปิดบัญชีงินฝากออมทรัพย์ New Flexi ไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ New Flexi เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง และ
  • หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินจากบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม +0.25% ต่อปี
  • หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ๋ที่จะปิดบริการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนก่าหนดเวลาที่ก่าหนดไว้เมื่อได้รับ เปิดบัญชีงินฝากออมทรัพย์ New Flexi ไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 0.750 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ย  0.30% ต่อปี
  • กรณีวันใดมียอดเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
  • หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มพิเศษอีก 0.25% ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาการตัดรอบการถอนเงิน และการบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ๋ที่จะปิดบริการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนก่าหนดเวลาที่ก่าหนดไว้เมื่อได้รับ เปิดบัญชีงินฝากออมทรัพย์ New Flexi ไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง แต่หากฝากเงินไม่ครบงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000  ขึ้นไป
  3. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม ) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือและจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม 
  4. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้
  5. สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
  6. สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอน รับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/ การรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ย หรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส.ได้
  7. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 ดือน)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  4 ม.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์