• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Life Begins with GHB"-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 64
  • 7,654
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น
  • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "Life Begins with GHB"
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น
  • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (สมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB), ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (สมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB)
  ทุกจำนวน 0.750 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ" ที่ธนาคารประกาศ บวกเพิ่มร้อยละ 0.25 เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติของธนาคาร

  • อัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ : 0.75% ต่อปี + 0.25% = 1.00% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน กรณีวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง หากมีการถอนเงินฝากเกินจากที่ธนาคารกำหนด จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 0.50% ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท แลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนหรือการถอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป หรือการถอน / การโอนเพื่อปิดบัญชี / การหักชำระค่าเช่าตู้นิรภัย / การโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ โดยให้นับเป็นจำนวนครั้งของการถอนเงิน
  • กรณีฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้น ให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ถึง 30 ธ.ค. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการรับฝากเงินจากบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9) สำหรับสมาชิกสภา/สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begins with GHB เท่านั้น
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. การฝากและถอนเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชี
  4. เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  5. ห้ามใช้เป็นบัญชีคู่โอนทุกประเภท
  6. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง ให้คิดค่าธรรมเนียมการถอน ครั้งที่ 2 และครั้งค่อๆ ไปในอัตราร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง
  7. กรณีวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
  8. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 100 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท หรือหากจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด จะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชี โดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ในวันที่ 15 มกราคม และ 15 กรกฎาคม ของทุกปี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  27 เม.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์