ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kept

  ดอกเบี้ย : 0.100 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
  • 6,270
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 70 ปีบริบูรณ์
  • เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีผ่าน Kept Application พร้อมสมัครใช้บริการ Kept Application เท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Kept
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 70 ปีบริบูรณ์
  • เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • เปิดบัญชีผ่าน Kept Application พร้อมสมัครใช้บริการ Kept Application เท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
  หมายเหตุ
  :
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (28 มิถุนายน และ 28 ธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 70 ปีบริบูรณ์ และสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  2. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก และไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  3. เปิดบัญชีได้ทุกวันภายในช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดผ่าน Kept Application และการเปิดบัญชีต้องทำพร้อมกับการสมัคร Kept Application เท่านั้น
  4. สามารถทำรายการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน เข้า/ออกจากบัญชี Kept ผ่านช่องทาง Kept Application หรือผ่านช่องทาง และวิธีการที่ธนาคารกำหนด
  5. ไม่สามารถนำบัญชี Kept ไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ หรือหลักประกันใดๆ กับบุคคลอื่นใด ไม่สามารถนำไปใช้กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  6. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  7. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน และวันที่ 28 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  8. การยกเลิกการใช้บริการ Kept Application ไม่เป็นเหตุในการปิดหรือยกเลิกบัญชี Kept 
  9. การปิดบัญชี Kept สามารถทำได้ผ่าน Kept Application หรือตามช่องทางอื่นที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า
  10. การเปิดบัญชี Kept ผ่าน Kept Application ถือเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ที่ต้องผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านช่องทาง Kept Application เท่าที่ไม่ขัดกับข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีนี้
  11. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการเงินฝาก รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ตามความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-296-6299
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์