• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Triple ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.500 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 64
  • 2,252
  จุดเด่น
  KKP Smart Triple บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเหมือนฝากประจำ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Triple
  จุดเด่น
  :
  KKP Smart Triple บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเหมือนฝากประจำ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 3,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 3,000,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ

  • ปีที่ 1 : 0.40% ต่อปี
  • ปีที่ 2 : 0.50% ต่อปี
  • ปีที่ 3 : 0.60% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง (และดอกเบี้ยโบนัสพิเศษอีกปีละ 1 ครั้ง)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีก่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษของปีนั้น
  2. กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 26 ต.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่จดทะเบียน
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวน
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี
  5. การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตามหน้าประกาศของธนาคาร เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  6. การคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ธนาคารจะคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนเงินต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี ทุกสิ้นปี ในอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษตามหน้าประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยมีเงื่อนไขและวิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ดังต่อไปนี้
   ปีที่ 1 :
   รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ : 
   นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่เปิดบัญชี
   วิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ :
   ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในปีที่ 1 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 1 / 365 
   ปีที่ 2 : 
   รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ : 
   นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ถัดจากปีที่ 1
   วิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ :
   ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในปีที่ 2 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 2 / 365
   ปีที่ 3 : 
   รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ : 
   นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากปีที่ 2
   วิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ :
   ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในปีที่ 3 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 3 / 365 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  28 ม.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์