• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.900 % (มี 7 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 64
  • 19,669
  จุดเด่น
  • รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา

  • คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • ถอน/โอนเงิน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้สูงสุดถึงเดือนละ 4 ครั้ง
  • เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง เริ่มที่ 50,000 บาท และไม่เน้นถอนบ่อย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings
  จุดเด่น
  :
  • รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา

  • คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • ถอน/โอนเงิน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้สูงสุดถึงเดือนละ 4 ครั้ง
  • เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง เริ่มที่ 50,000 บาท และไม่เน้นถอนบ่อย
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.300 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.300 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 100,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 5,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
  • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป

  • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี 
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี

   

  *อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 28 ม.ค. 64
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นตํ่า 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจํานวนเงิน
  3. สามารถถอน/โอนจากบัญชีได้สูงสุด เดือนละ 4 ครั้ง กรณีการถอน / โอนเงินตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารคิดค่า ธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
  4. ธนาคารกําหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า 500 บาท ผู้ฝากไม่สามารถถอน/หรือโอนเงินจนทําให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่า 500 บาทได้ ยกเว้นการทํารายการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  5. กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 50,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ระบบทำการหักบัญชี ณ สิ้นเดือน
  6. การปิดบัญชีภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  7. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม)
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  28 ม.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์