• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Million ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.500 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 64
  • 2,690
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Million
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ได้รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 5,000,000 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (สิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามจริง
  • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 27 พ.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี รวมถึงคณะบุคคลที่จดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีด้วยเช็ค หรือนำฝากเช็คเข้าบัญชี หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทำให้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันของวันเปิดบัญชี หรือของวันที่นำฝากเช็คเรียกเก็บต่ำกว่า 1,000,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ธนาคารกำหนด
  4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  28 ม.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์