• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Invest-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 63
  • 2,735
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest เป็นบัญชีที่เปิดได้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดขั้นต่ำ 1,000 บาท 

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Invest
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest เป็นบัญชีที่เปิดได้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดขั้นต่ำ 1,000 บาท 
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
  ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  กรณีปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 29 เม.ย. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีที่เปิดได้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และเปิดได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  2. เปิดขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. ผู้ฝากต้องกำหนดเงื่อนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการบัญชีออมทรัพย์ KKP Smart Invest
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 ส.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์