ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.950 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 2,445
  จุดเด่น
  • ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
  • ดอกเบี้ยสูงสุด 0.95% ต่อปี เพียงฝากตั้งแต่แสนแรก ถึง 2 ล้านบาท
  • ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องลงทุน แต่ยังคงต้องการบัญชีสำหรับนำเงินไปลงทุน หรือรับเงินจากการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง และยังมีความยืดหยุ่นสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth
  จุดเด่น
  :
  • ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
  • ดอกเบี้ยสูงสุด 0.95% ต่อปี เพียงฝากตั้งแต่แสนแรก ถึง 2 ล้านบาท
  • ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องลงทุน แต่ยังคงต้องการบัญชีสำหรับนำเงินไปลงทุน หรือรับเงินจากการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง และยังมีความยืดหยุ่นสูง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 100,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 2,000,000 บาท 0.950 %
  มากกว่า 2,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • ยอดเงินฝากน้อยกว่า 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทสมุดคู่ฝาก
  2. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีหน่วยลงทุนในกองทุนใดๆ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด รวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  3. ไม่จำกัดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการฝาก/ถอน/โอน
  4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  5. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  6. กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  7. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  8. ต้องสมัครใช้บริการ KKP e-Banking เพื่อติดตามสถานะการลงทุนและทำรายการซื้อ-ขาย
  9. ต้องมี Email Address สำหรับรับข้อมูล และข่าวสารการลงทุน
  10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์