• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Gain-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 0.500 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 64
  • 8,702
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว และคณะบุคคลที่จดทะเบียนเท่านั้น รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Gain
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว และคณะบุคคลที่จดทะเบียนเท่านั้น รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 20,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • ส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  • ส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 23 ก.พ. 58
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
  3. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่ไม่ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Gain มีจำนวนเกินกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  4. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีเพื่อนำเงินไปฝากยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Gain
  5. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  28 ม.ค. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์