ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.950 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 18,314
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 5,000,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 9,999,999 บาท 0.850 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 ถึง 100,000,000 บาท 0.950 %
  มากกว่า 100,000,000 บาท 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ย :

  • เงินฝากน้อยกว่า 5,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  • เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี
  • เงินฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี
  • เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น  ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท 
  3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  4. กรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีด้วยเช็ค หรือนำฝากเข้าบัญชี หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทำให้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันของวันเปิดบัญชี หรือวันที่นำฝากเช็คเรียกเก็บ ต่ำกว่า 5,000,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นของธนาคาร
  5. กรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  6. กรณีผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  7. การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน โดยยอดเงินคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท คำนวณตามอัตราดอกเบี้ย บวกโบนัสพิเศษ (ถ้ามี) ตั้งแต่บาทแรก, สำหรับยอดคงเหลือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป คำนวณดอกเบี้ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทแรก และส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท 
  8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
  9. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามเหมาะสม 
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์