• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.600 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64
  • 9,893
  จุดเด่น
  • รับดอกเบี้ยสูง เหมือนเงินฝากประจำ
  • เปิดง่ายไม่ต้องไปสาขา แค่เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน KKP Mobile Application
  • เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องใช้เอกสารในการเปิดบัญชี
  • ไม่ต้องพกสมุดบัญชี เพื่อทำธุรกรรม

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy
  จุดเด่น
  :
  • รับดอกเบี้ยสูง เหมือนเงินฝากประจำ
  • เปิดง่ายไม่ต้องไปสาขา แค่เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน KKP Mobile Application
  • เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องใช้เอกสารในการเปิดบัญชี
  • ไม่ต้องพกสมุดบัญชี เพื่อทำธุรกรรม
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 10,000 ถึง 1,000,000 บาท 1.500 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 2,000,000 บาท 1.600 %
  มากกว่า 2,000,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
   
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ยอดเงินฝากน้อยกว่า 10,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ยอดเงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  • ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. บัญชีเงินฝาก KKP Savvy เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
  2. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และมีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  3. ผู้ฝากสามารถขอเเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  4. ผู้ฝากต้องมี Email Address และต้องสมัครใช้บริการ KKP e-Banking เพื่อใช้สำหรับการเปิดบัญชี และทำธุรกรรมทางการเงิน
  5. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 0.600 - 22.00 น. โดยทำการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID และสามารถพิสูจน์ และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS Smart Kiosk 
  6. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  7. ผู้ฝากสามารถทำธุรกรรมฝาก/ถอน/โอน/สมัครบริการอื่นๆ ของธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้
  8. ผู้ฝากไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
  9. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดนธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  10. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  11. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิ์หักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2165 5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  18 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์