• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.900 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 64
  • 684
  จุดเด่น
  • เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีผ่านระบบ Application GHB ALL
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
  จุดเด่น
  :
  • เงินฝากออมทรัพย์ Happy Home สำหรับการเปิดบัญชีผ่านระบบ Application GHB ALL
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน 
  • ได้รับดอกเบี้ยสูง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 1,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี ทั้งจำนวน
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "ออมทรัพย์" ของยอดเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น ทั้งจำนวน 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง

  • ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
  • ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) ที่สมัครใช้ Application GHB ALL และทำการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ไว้กับธนาคารแล้วเท่านั้น
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 0.00 บาท และต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 500 บาทภายใน 45 วัน หากไม่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีภายใน 45 วัน ธนาคารสงงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home อัตโนมัติ
  3. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  4. สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัล หรือรับดอกเบี้ย หรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส.ได้ 
  5. สามารถโอนชำระหนี้เงินกู้ได้
  6. สามารถฝาก-โอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้
  7. สามารถทำรายการผ่านหน้าเคาน์เตอร์เฉพาะการฝากเงินเท่านั้น
  8. สามารถปิดบัญชีผ่านระบบ GHB ALL เท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาทต่อบัญชี
  9. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหว
  10. บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากจึงไม่สามารถให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากให้ในภายหลังได้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  27 เม.ย. 64
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์