ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Grow

  ดอกเบี้ย : 1.500 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 65
  • 30,822
  จุดเด่น
  • บัญชี Grow ถือเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept ที่ใช้เป็นบัญชีสำหรับการโอนเงิน/รับโอนเงิน ไปยัง/จากบัญชี Kept
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Grow
  จุดเด่น
  :
  • บัญชี Grow ถือเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept ที่ใช้เป็นบัญชีสำหรับการโอนเงิน/รับโอนเงิน ไปยัง/จากบัญชี Kept
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 2,000,000 บาท 1.500 %
  หมายเหตุ
  :

  รายละเอียดดอกเบี้ยที่ได้รับ สำหรับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  • ระยะเวลาฝาก เดือนที่ 1 - 12 รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก เดือนที่ 13 - 24 รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน (ทุกวันที่ 28 ของแต่ละเดือน)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 70 ปีบริบูรณ์ และสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
  2. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก และไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  3. ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีไม่เกิน 2 ล้านบาทถ้วน
  4. เปิดบัญชีได้ทุกวันภายในช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดผ่าน Kept Application เท่านั้น
  5. บัญชี Grow ถือเป็นบัญชีคู่ฝากกับบัญชี Kept ที่ใช้เป็นบัญชีสำหรับการโอนเงิน/รับโอนเงิน ไปยัง/จากบัญชี Kept ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชี Kept เท่านั้น โดยในส่วนของการฝากเงินเข้าบัญชี Grow ธนาคารจะทำการหัก และโอนเงินจากบัญชี Kept เฉพาะส่วนที่เกินกว่ายอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในบัญชี Kept และตามจำนวนเงินที่กำหนดให้โอน ขั้นต่ำในการฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยระบบจะทำการโอนเงินจากบัญชี Kept มาฝากเข้าบัญชี Grow โดนอัตโนมัติทุกๆ สิ้นวัน
  6. กรณีที่เงินฝากส่วนที่เกินกว่ายอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำที่ไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะไม่ทำการหัก และโอนเงินในวันนั้นแต่อย่างใด
  7. สำหรับการถอนเงินออกจากบัญชี Grow ธนาคารจะทำรายการถอนเงินให้เฉพาะเมื่อมีการทำรายการถอนเงิน หรือโอนเงินออกจากบัญชี Kept ไปยังบัญชีอื่น และในบัญชี Kept มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการทำรายการถอนเงิน หรือโอนเงินในครั้งนั้นเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการหัก และโอนเงินออกจากบัญชี Grow ไปยังบัญชี Kept ในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้การทำรายการถอนเงินหรือโอนเงินออกจากบัญชี Kept ไปยังบัญชีอื่นสำเร็จ
  8. ไม่สามารถนำบัญชี Grow ไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ หรือหลักประกันใดๆ กับบุคคลอื่นใด ไม่สามารถนำไปใช้กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  9. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  10. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกๆ วันที่ 28 ของแต่ละเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด หลังจากนั้น ธนาคารจะทำการโอนดอกเบี้ยที่ได้รับบนบัญชี Grow ไปยังบัญชี Kept ทันที
  11. การยกเลิกการใช้บริการ Kept Application ไม่เป็นเหตุในการปิดหรือยกเลิกบัญชี Grow
  12. การปิดบัญชี Grow สามารถทำได้ผ่าน Kept Application หรือตามช่องทางอื่นที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า
  13. การเปิดบัญชี Grow ผ่าน Kept Application ถือเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ที่ต้องผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านช่องทาง Kept Application เท่าที่ไม่ขัดกับข้อกำหนด และเงื่อนไขการเปิดบัญชีนี้
  14. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการเงินฝาก รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ตามความเหมาะสมกัยสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะ
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-296-6299
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 ก.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์