ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.รักการออม-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 0.550 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 65
  • 18,691
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่แรกเกิดถึงอุดมศึกษา ที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมโบนัส และร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.รักการออม
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่แรกเกิดถึงอุดมศึกษา ที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมโบนัส และร่วมลุ้นรางวัลพิเศษ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ แรกเกิด - 24 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (ตั้งแต่แรกเกิด - อายุ 24 ปีบริบูรณ์)
  ทุกจำนวน 0.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่ถอน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเงินจากเด็ก นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่แรกเกิดถึงอุดมศึกษา (แรกเกิด - 24 ปีบริบูรณ์)
  2. กรณีผู้เยาว์ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ฝช้อำนาจปกครองตามคำสั่งศาลเป็นผู้เปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้เยาว์ได้เท่านั้น
  3. การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 50 บาท ขึ้นไป และหากเงินฝากคงเหลือต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ธนาคารฯจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
  4. กรณีผู้เยาว์เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองตามคำสั่งศาลมาแสดงตนในวันเปิดบัญชี แต่ต้องมีเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก
  5. สามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนเงินที่ถอน และไม่เสียค่าธรรมเนียม
  6. หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาท
  7. ผู้ที่มีการฝากเงินต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ครบ 12 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี โดยไม่มีการถอน จะได้รับโบนัสพิเศษบวกเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปีถัดไปให้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
  8. หากผู้ฝากมีการถอนเงิน หรือฝากเงินไม่ต่อเนื่องในระหว่างปี ที่ได้รับโบนัสพิเศษ ผู้ฝากจะหมดสิทธิรับโบนัสพิเศษบวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกในปีถัดไป ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศธนาคารในปีนั้นๆ เท่านั้น แต่หากผู้ฝากกลับมาฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือนครบ 12 เดือนในปีต่อไป ผู้ฝากจะกลับมาได้รับโบนัสพิเศษบวกเพิ่มอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี  ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้นในปีถัดไป
  9. ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของธนาคาร โดยคำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือเป็นรายวัน และนำดอกเบี้ยทบเข้าบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม) แต่ถ้าหากผู้ฝากปิดบัญชีไปก่อนที่ธนาคารจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ในงวดนั้น ๆ ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  10. ผู้ฝากเงินที่มีการฝากต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 2 ปี และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะมีสิทธิกู้เงินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 100  ของราคาซื้อหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ทั้งนี้การอนุมัติสินเชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  11. กรณีฝากไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิ.ย. และวันที่ 29 ธ.ค. ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
  12. หากจำนวนเงินในบัญชีคงเหลือไม่ถึง 50 บาท ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยให้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 645 9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์