ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมดีมีโบนัส ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 65
  • 1,451
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ถึง 15 ปีบริบูรณ์
  • ระยะเวลาโครงการ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก (ครบกำหนดแบบวันชนวัน)
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมดีมีโบนัส
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ถึง 15 ปีบริบูรณ์
  • ระยะเวลาโครงการ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก (ครบกำหนดแบบวันชนวัน)
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุ 7 - 15 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  5 ปี
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (อายุตั้งแต่ 7 - 15 ปีบริบูรณ์)
  ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. จ่ายโบนัสเป็นรายปี
  2. กรณีผิดเงื่อนไขการฝากเงินทุกกรณีธนาคารไม่เรียกคืนเงินโบนัส (ถ้ามี)
  3. บัญชีที่มีสิทธิรับเงินโบนัส
   3.1 ฝากเงินครบ 1 ปี ภายในวันที่เปิดบัญชีของเดือนที่ครบกำหนด เช่น เปิดบัญชีวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 วันครบกำหนดมีสิทธิได้รับเงินขวัญถุงปีที่ 1 คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
   3.2 จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โครงการอัตโนมัติในวันที่ครบอายุการฝากในแต่ละปี
   3.3 การจ่ายเงินโบนัส
   3.3.1 ฝากต่อเนื่องครบ 1 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 200 บาท
   3.3.2 ฝากต่อเนื่องครบ 2 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 300 บาท
   3.3.3 ฝากต่อเนื่องครบ 3 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 600 บาท
   3.3.4 ฝากต่อเนื่องครบ 4 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 800 บาท
   3.3.5 ฝากต่อเนื่องครบ 5 ปี ได้รับเงินโบนัส จำนวน 1,000 บาท
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทบต้นเข้าบัญชีเงินฝากทุก 6 เดือน (มีนาคม และกันยายนของทุกปี)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  • ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง (ถอนต่างสาขาได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศอัตราค่าบริการ และค่าธรรมเนียมของธนาคาร) แต่จำนวนเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเดือนที่ฝากลบ 2 เดือน คูณ 1,000 บาท เช่น ฝากมาแล้ว 9 เดือน ณ สิ้นเดือนต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 7,000 บาท (9 เดือน – 2 เดือน = 7 เดือน x 1,000 = 7,000 บาท) จึงนับว่าผู้ฝากอยู่ในโครงการ
  • กรณีถอนเงินฝากบางส่วนและมียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ขาดฝากเกินกว่า 2 เดือน บัญชีดังกล่าวจะหลุดจากโครงการ และเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือน (SAV 2005) เป็นเงินฝากออมทรัพย์ (SAV 2001) ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 31 ต.ค. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ 15 ปีบริบูรณ์
  2. ระยะเวลาโครงการ 5 ปี นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก (ครบกำหนดแบบวันชนวัน)
  3. เปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชี และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว (Single) เท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากร่วม หรือบัญชีเพื่อผู้เยาว์)
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีและฝากเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ฝากอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1,000 บาท นับตามจำนวนเดือนที่ฝากจริง และจำนวนเงินคงเหลือทุกสิ้นเดือน ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือนต่อปี นับตามจำนวนเดือนที่ฝากจริง โดยจำนวนเงินที่ขาดฝากให้ฝากเพิ่มได้ในเดือนถัดไป หรือฝากล่วงหน้าได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินปีละ 2 ครั้ง คือ วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
  6. กรณีถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ต้องดำเนินการที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  7. ห้ามผูกกับบัตร ATM บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile Plus
  8. เมื่อครบกำหนดโครงการ ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากออมทรัพย์รายเดือน (SAV 2005) เป็นเงินฝากออมทรัพย์ (SAV 2001) ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 555 0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  31 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์