• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.100 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 63
  • 7,213
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เพศหญิง เท่านั้น
  • รับความคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามในสตรี สูงสุด 2 ล้านบาท และความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 10,000 บาท ต่อคน  โดยคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เพศหญิง เท่านั้น
  • รับความคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามในสตรี สูงสุด 2 ล้านบาท และความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 10,000 บาท ต่อคน  โดยคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เพศหญิง)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (เพศหญิง)
  ทุกจำนวน 0.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิง เปิดบัญชีอายุตั้งแต่ 15 - 55 ปีบริบูรณ์
  2. จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
  3. เปิดบัญชีเงินฝาก 1,000 บาทเป็นต้นไป
  4. ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองมะเร็งในสตรีระยะลุกลามสูงสุด 2 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังนี้
   4.1 ลูกค้าจะต้องมีสุขภาพดี และไม่เคยเป็นมะเร็งในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในมาก่อน
   4.2 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจะเริ่มต้น ณ วันที่เปิดบัญชี โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอร์มเปิดบัญชี
   4.3 ความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในสตรีระยะลุกลาม ได้แก่ โรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด และเต้านม จะเริ่มต้นหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี (เนื่องจากมีระยะเวลารอคอย) โดยผู้เปิดบัญชีจะเป็นผู้รับผลประโยชน์
  5. เนื่องจากบัญชีนี้มีความคุ้มครองมะเร็งในสตรีระยะลุกลาม ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการ UOB Mighty Application เพื่อดูรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชี และวงเงินความคุ้มครองของท่านที่คำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน โดยวงเงินความคุ้มครองจะถูกคำนวณและปรากฎในวันทำการแรกของเดือนถัดไป
  6. บัญชีจะปรากฎบน UOB Mighty Application ในวันทำการถัดไปหลังจากวันเปิดบัญชี*
  7. กรณีเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชีภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีที่มีมูลค่าเงินฝากสะสมสูงกว่า กรณีเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชีต่างเดือนกัน ธนาคารจะพิจารณาจากการเปิดบัญชีเงินฝากในครั้งแรก
  8. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.54% ต่อปี ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563
  9. ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันและเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ โดยมี บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
  10. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  27 ต.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์