ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.350 - 0.900 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 65
  • 19,980
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 
  • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน 
  • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare)
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 
  • ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน 
  • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.350 %
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 999,999 บาท 0.550 %
  ตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 10,000,000 บาท 0.900 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
   
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การเปิดบัญชีสามารถเปิดเป็นบัญชีในนามบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว หรือบัญชีร่วมได้
  2. กรณีผู้ฝากที่อายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 65 ปีขึ้นไป ณ วันประสบอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของวงเงินคุ้มครอง
  3. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างการ โดยอุบัติเหตุ ทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูด การออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) ความคุ้มครองไม่รวมค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือดดยสารรถจักรยานยนต์ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
  4. ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้
   - กรณีบัญชีเดี่ยว ผู้ฝากเงินจะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดเงินฝาก เมื่อผู้ฝากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่า หรือเท่ากับ 10,000 บาท ก่อนหน้า 1 วัน ที่ผู้ฝากประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้สูงสุด 10 ล้านบาท/คน
   - กรณีผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครอง จะคำนวณจากบัญขีที่มียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท/คน
   - กรณีเปิดบัญชีร่วม โดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คน และไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณวงเงินความคุ้มครองจะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินคงเหลือ ตั้งแต่ 10,000 บาท หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมมทดแทน เป็นจำนวน 10 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ย จำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วม กับวงเงินคุ้มครอง สูงสุด 10 ล้านบาท/บัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
   - มูลค่าของเบี้ยประกัน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% ต่อปี ณ วันที่ 17 พ.ย. 2564
   หมายเหตุ : กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง 
  5. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดำเนินการ ณ สาขาที่เปิดบัญชี โดยเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและรายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ธ.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์