ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.300 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 65
  • 12,541
  จุดเด่น
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชม. คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
  • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ (UOB Secure)
  จุดเด่น
  :
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชม. คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
  • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ (PA) ประเภท อบ.2 และขยายความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ อบ.3 โดยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การพูดออกเสียง การรับฟัง หรือทุพพลภาพถาวรจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
  • ได้รับสิทธิประกันโรคร้ายแรง (เจอ – จ่าย – จบ) 2 เท่าของเงินฝาก คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมองแตก หรืออุดตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ไตวายเรื้อรัง และ ภาวะโคม่า สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2565 สิทธิประโยชน์ประกัน 4 โรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครองเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรงตามที่ระบุมาก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2565
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  2. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังนี้
   - ผู้ฝากเงินต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
   - ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเป็นจำนวน 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน ไม่ว่าจะถือบัญชี ยูโอบี ซีเคียวร์ กี่บัญชีก็ตาม
   - กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 7 ล้าน บาทต่อคน
   - ผู้ฝากเงินต้องระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีฝาก
  3. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ดังนี้
   - ลูกค้าจะต้องมีสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน รวมถึงประวัติทางการแพทย์ และเงื่อนไขที่บริษัทประกันเป็นผู้กำหนดในใบขอเอาประกันโรคร้ายแรง
   - ผู้ฝากเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือมากกว่า 500,000 บาทก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง 1 วัน
   - ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเป็นจำนวน 2 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง 1 วัน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน ไม่ว่าจะถือบัญชี ยูโอบี ซีเคียวร์ กี่บัญชีก็ตาม
   - ความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมองแตก หรืออุดตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ไตวายเรื้อรัง และ โคม่า จะเริ่มต้นหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี (เนื่องจากมีระยะเวลารอคอย) โดยผู้เปิดบัญชีจะเป็นผู้รับผลประโยชน์
   - ความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรงสำหรับผู้ฝากเงินที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี เท่านั้น กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุมากกว่า 65 ปี ณ วันที่เปิดบัญชีจะไม่ได้รับความคุ้มครอง กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี และต่อมามีอายุครบ 65 ปี ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง
  4. รับดอกเบี้ยทุก สิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม
  5. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.50% ต่อปี ณ วันที่ 1 ก.ค. 2565
  6. ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน ผู้ฝากเงินเป็นผู้เอาประกันฯ และผู้ฝากเงินมีสิทธิ์กำหนดบุคคลที่ 3 หรือตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันวินาศภัยกลุ่ม บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ โดยมีบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
  7. กรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ มากกว่า 1 บัญชี การคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน และการคำนวณจำนวนวงเงินคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีมากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป ของทุกบัญชีรวมกัน โดยจำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน
  8. กรณีเปิดบัญชีร่วมโดยใช้ชื่อร่วมมากกว่า 1 คนและไม่ได้ระบุสัดส่วนของสิทธิประโยชน์ที่แต่ละคนพึงจะได้รับ การคำนวณความคุ้มครองอุบัติเหตุ จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 3,000 บาท หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวน 20 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วมกับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม และการคำนวณวงเงินความคุ้มครองคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง จะคำนวณจากบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป หารด้วยจำนวนผู้เปิดบัญชีร่วม โดยแต่ละคนจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวน 2 เท่าของสัดส่วนของแต่ละคนที่คำนวณได้จากการหารเฉลี่ยจำนวนผู้ถือบัญชีเงินฝากร่วมกับวงเงินคุ้มครอง แต่สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อบัญชี ไม่ว่าจะมีผู้ถือบัญชีร่วมกี่คนก็ตาม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ต.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์