ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน Basic Banking Account (BBA)-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 0.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 65
  • 10,937
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร (ลูกค้าผู้กู้กับ ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน Basic Banking Account (BBA)
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร (ลูกค้าผู้กู้กับ ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
  ทุกจำนวน 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และเกษตรกร (ลูกค้าผู้กู้กับ ธ.ก.ส.) ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ มีสัญชาติไทย อายุ 65 ปีขึ้นไป
  2. เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องมาดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ได้คนละ 1 บัญชี ต่อธนาคาร กำหนดเงื่อนไขความสัมพันธ์ทางบัญชีเป็นเจ้าของคนเดียว (Single) เท่านั้น
  3. เงื่อนไขในการถอนเงินฝาก "ข้าพเจ้ามีอำนาจถอนเงินแต่เพียงผู้เดียว"
  4. การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 (ศูนย์) บาทได้
  5. ในการขอเปิดบัญชีผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดทุกราย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง และ
  6. กรณีผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง เพิ่มเติมจากบัตรประจำตัวประชาชน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 555 0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 ก.ย. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์