ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 65
  • 644
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.00% ต่อปี
  • *เปิดบัญชีเฉพาะสาขา/เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป 
  • วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.00% ต่อปี
  • *เปิดบัญชีเฉพาะสาขา/เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.000 %
  นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.000 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.000 %
  ราชการ ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.000 %
  รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 10,000 บาท 1.000 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
  • รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565
  • ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 9 มิ.ย. 65 ถึง 31 ก.ค. 65
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบคุคล หจก. บจก. บมจ. และบคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
  2. เป็นการเปิดบัญชีเฉพาะสาขา/เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  3. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
  4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
  5. ไม่สามารถโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้
  6. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวลัหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ธอส.ได้
  7. ไม่สามารถโอนเงินชำระหนี้เงินกู้และชำระค่าสาธารณปูโภคได้
  8. รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565
  9. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
  10. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวนั ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์นี้โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์สูงสุดของธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริงธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก
  11. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝาก ครั้งละ 50 บาท ในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท หรือหากจำนวนยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนด ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมทั้งหมด และปิดบัญชีโดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)

  12. ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดบัญชีคิดค่าธรรมเนียม ในอัตรา 100 บาท ต่อบัญชี

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ส.ค. 65
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์